Now your Business is Complete

הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 -2024 אשר אושר בכנסת, הוכנס תיקון לחוק מע"מ אשר מטרתו צמצום התופעה הנרחבת של ניכוי מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא כדין. מה שקרוי חשבוניות פיקטיביות.

בהתאם לחוק, נקבע כי החל מיום תחולת החוק החל ב 1.1.24  כל עוסק המפיק חשבונית מס מעל 25,000 ₪ לפני מע"מ יידרש לקבל מספר הקצאה ייחודי (מספר סידורי) מרשות המסים שיוטבע על אותה חשבונית המס כתנאי לניכוי מס התשומות ע"י הלקוח של אותו עוסק.

ללא קבלת מספר הקצאה – הקונה לא יהיה זכאי להתקזז על מע"מ תשומות הכלול באותה חשבונית.

משנת 2025 ועד שנת 2028 תקרת הסכום לצורך קבלת מספר הקצאה תקטן כך שבשנת 2025 הסכום יעמוד על 20,000 ₪ (לפני מע"מ), בשנת 2026 הסכום יעמוד על 15,000 ₪ (לפני מע"מ), בשנת 2027 הסכום יעמוד על 10,000 ₪ (לפני מע"מ) ובשנת 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ₪ (לפני מע"מ).

אופן קבלת מספר הקצאה עבור כל חשבונית יתבצע באופן מקוון על ידי מע"מ, באמצעות ממשק ייעודי בין מערכת הנהלת החשבונות למחשבי רשות המסים, רשות המסים תנפיק מספר סידורי ייחודי לחשבונית שקיבלה את האישור באופן ממוחשב. המספר שיתקבל יירשם על גבי חשבונית המס בנוסף למספר האסמכתא של החשבונית.

אנו בחברת קומפליט נערכנו בחודשים האחרונים לפיתוח פתרון שיעבוד על כלל גרסאות SAP Business One ללא צורך בשדרוג.

תהליך קבלת מספר ההקצאה הינו תהליך אוטומטי שיתווסף אוטומטית לחשבונית.

הפתרון של חברת קומפליט כולל:

  • קבלת מס הקצאה באון ליין לחשבוניות צד ספק
  • אכיפה של הקלדת מספר הקצאה לחשבוניות רכש
  • תאימות מלאה לתהליך החדש במודול החשבונית הדיגיטלית החדש של קומפליט
  • התאמת תהליכי הדפסה אוטומטיים של מסמכים – לתהליך החדש (לדוגמא: ממשקי WMS)
  • שידור מספרי הקצאה בדווח למע"מ בדוח PCN

וובינר שערכנו בנושא הרגולציה של רשות המיסים (13/09/2023)

לפרטים נוספים:

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

דילוג לתוכן